REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGOI. Postanowienia ogólne

Sklep internetowy, zwany w dalej Sklepem jest dostępny pod adresem www.sklep.studio-ebit.pl, prowadzi na terenie Polski sprzedaż urządzeń fiskalnych tj.: kas i drukarek fiskalnych oraz akcesoriów i oprogramowania zwanych dalej Towarem.
Sklep www.sklep.studio-ebit.pl działa 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. Zamówienia można składać w ciągu całej doby. Realizacja zleceń następuje wyłącznie w godzinach 8 - 17 w dni powszednie.
Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu przez Użytkowników oraz określa zasadyzawierania umów sprzedaży, ich realizację oraz warunki reklamacji i zwrotów Towarów.
Dane zamieszczone przez Sklep na Stronie nie stanowią oferty, a pełnią jedynie rolę informacji handlowej.II. Definicje

Terminy użyte w Regulaminie:
Sprzedawca -  właściciel oraz operator witryny Sklepu, firma Ebit Usługi Informatyczne Janusz Siudek z siedzibą w 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. J. Piłsudskiego 33 lok. C, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 822-194-85-81                 telefon:  25 758 15 14, e-mail: ebit @studio-ebit.pl
Sklep - serwis internetowy dostępny pod adresem www.sklep.studio-ebit.pl zarządzany przez Sprzedawcę i pozwalający Zamawiającym zawrzeć Umowę sprzedaży.
Zamawiający - każdy klient nabywający Towary.
Umowa sprzedaży - umowa zawarta przez Sprzedawcę z Zamawiającym za pośrednictwem Sklepu na zasadach wynikających z Regulaminu.
Materiały - informacje dostępne na stronach internetowych Sklepu (nazwy, opisy, zdjęcia, ilustracje graficzne towarów, kody produktów itp.)
Użytkownik - niezarejestrowany użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu w celu nabycia lub zamierzający nabyć Towary za pośrednictwem Sklepu.
Zamówienie - zatwierdzenie dostępnego w Sklepie formularza Zamówienia, w którym interaktywny przycisk zatwierdzenia oznaczono słowami „ ZAMAWIAM I PŁACĘ”.III. Składanie zamówień w Sklepie – zawarcie Umowy

Prawidłowe wypełnieniu formularza internetowego służącego do składania zamówień w Sklepie jest jednoznaczne z wolą zawarcia umowy sprzedaży.
Dane podane w formularzu muszą być aktualne i zgodne z prawdą. Zamawiający ma prawo do zaktualizowania swoich danych mailowo ebit@studio-ebit.pl lub telefonicznie 25 758 15 14 w dni robocze w godz. 8-17. Sprzedawca nie zapewnia mechanizmów służących do weryfikacji poprawności danych wprowadzanych przez Zamawiającego.
Zamawiający może w każdej chwili skorygować swoje błędy w trakcie wprowadzania danych do Zamówienia. Sprzedawca odbiera informacje o Zamówieniach składanych za pośrednictwem Sklepu w dni robocze w godzinach 8-16.
Każde złożone przez Zamawiającego zamówienie zostaje potwierdzone wiadomością przesłaną na podany w formularzu adres e-mail. Warunkiem realizacji Zamówienia jest dostępność Towaru. Zamawiający jest informowany o stanie Zamówienia telefonicznie lub e-mailem, w przypadku niedostępności Towaru podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (wydłużenie czasu oczekiwania lub anulowanie Zamówienia).
Otrzymanie potwierdzenia dostępności Towaru równoznaczne jest z zawarciem Umowy sprzedaży.
Z chwilą zawarcia Umowy sprzedaży, Zamawiający zobowiązuje się wpłacić do Sprzedawcy kwotę Zamówienia. W przypadku wysyłek kurierskich wpłata jest rozumiana jako przelew na kont bankowe Sprzedawcy. Po otrzymaniu płatności Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność rzeczy i wydać mu je. Wiążąca dla stron Umowy sprzedaży jest łączna kwota Zamówienia.
Do każdego zakupu dołączana jest faktura VAT. Jeśli faktura ma zostać wystawiona na firmę, należy w formularzu Zamówienia dodatkowo podać nazwę oraz NIP firmy.
Zamawiający składając zamówienie, akceptuje niniejszy Regulamin.


IV. Dostawa

Dostawy nabytego Towaru następować będą za pośrednictwem firmy kurierskiej w dni robocze.
Dostawa następuje na adres wskazany przez Zamawiającego.
Czas realizacji Zamówienia jest liczony od momentu otrzymania przelewu przez Sprzedawcę.


V. Płatności
Gotówka – przy  opcji odbioru osobistego
Dotpay.pl oraz płatność przelewem (przedpłata) - przy wysyłce paczką kurierską. Realizacja Zamówienia następuje, gdy pieniądze wpłyną na konto Sklepu.

Nie ma możliwości wysyłki towaru za pobraniem.


VI. Gwarancja
Każdy oferowany Towar z kategorii Kasy fiskalne oraz drukarki fiskalne a także akcesoria do nich posiadają gwarancję fabryczną zgodną ze specyfikacją producenta.
Oprogramowanie oferowane w Sklepie nie jest objęte gwarancją.


VII. Zwroty – odstąpienie od Umowy
Klient, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić w formie pisemnej (formularz reklamacji / zwrotu) w terminie 14 dni. Wszelkie zwroty rozpatrywane są tylko po wcześniejszym uzgodnieniu zgłoszenia z pracownikiem Sklepu.
Formularz odstąpienia od umowy zawartej na odległość


VIII. Reklamacje

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). W przypadku stwierdzenia wady, Zamawiający może skorzystać z rękojmi i złożyć reklamację lub skorzystać z gwarancji zgodnie z umową gwarancyjną. Reklamacja powinna być złożona na piśmie na adres korespondencyjny Sprzedawcy lub na adres mailowy sklep@@studio-ebit.pl. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni od jej otrzymania i poinformuje o rezultacie rozpatrzenia reklamacji Zamawiającego. Zamawiający, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Sprzedawcy rzecz wadliwą na adres korespondencyjny Sprzedawcy.


IX. Ochrona danych osobowych
Dane osobowe Zamawiającego zostają wprowadzone do bazy danych Sklepu i są przechowywane wyłącznie w celach: realizacji zamówień, wysyłki towarów. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie na swój adres e-mail informacji dotyczących przeglądów urządzeń fiskalnych oraz aktualizacji i nowych wersji oprogramowania.
Dane osobowe nie będą udostępniane innych podmiotom. Zamawiający ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawienia.